Kvalité- miljö och arbetsmiljö, KMA

Vi KMA-styr våra entreprenader och servicearbeten enligt vår egna processer som kompletteras med rekommendationer från branschorganisationen PLR.
För att uppnå bästa möjliga miljöpåverkande åtgärder för våra entreprenader och serviceobjekt miljöstyr vi hela installations- processen i varje enskilt objekt. Vår miljöpolicy innebär att vi skall bedriva vår verksamhet så att vi hushåller med resurser och begränsar negativ miljöpåverkan.


Ledningens ansvar

Företagsledningen för AB Enebybergs Plåtslageri har definierat och dokumenterat företagets policy, mål och åtagande beträffande KMA. Varje projektledare ansvarar för att policyn förstås, tillämpas och upprätthålls inom sina respektive ansvarsområden.

Kvalitetspolicy

Engagemang och kompetens hos varje medarbetare är grunden för det ständiga förbättringsarbetet inom AB Enebybergs plåtslageri
Nöjdare kunder är vårt främsta mål med kvalitetsarbetet.
Totalkvalitet ska gälla i allt vårt handlande – från första kundkontakt till leverans och faktura.
Verksamheten ska ständigt utvecklas och förbättras så att vi kan erbjuda våra kunder kostnadseffektiva och snabba totallösningar.


Miljöplicy

Vårt företag har valt att ta ställning för och aktivt arbeta miljömedvetet.
Avfallssortering, miljömedvetet materialval samt utbildad personal är viktiga faktorer i vårt miljöengagemang.
Att tänka ur ett miljöpåverkande perspektiv när vi väljer hur vi skall resa eller transportera material är för oss självklart.

Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljön i Aktiebolaget Enebybergs Plåtslageri ska inte utsätta medarbetare för ohälsa eller olycksfall, och arbetsmiljön på vår arbetsplats ska vara god med hänsyn till arbetets natur.